top of page

Verkoopsvoorwaarden

Algemene Verkoopsvoorwaarden Xocolata

 

 

MOBRIT BV
Oude baan 37 – 3060 Bertem
info@xocolata.be
tel.: +32 16 53 53 80
BTW: BE 0888 204 155

 

 

1. Toepassingsgebied

 

Deze algemene verkoopsvoorwaarden (hierna “AVV” genoemd°) definiëren de wederzijdse rechten en verplichtingen in geval van de aankoop van de producten of diensten op de online website door een Gebruiker (hierna “Klant” genoemd).

 

MOBRIT BV behoudt zich het recht om de AVV van tijd tot tijd te wijzigen. De wijzingen zullen van toepassing zijn zodra ze online worden gezet voor elke aankoop na die datum.

 

2.  Algemene bepalingen

 

De online website van MOBRIT BV, met maatschappelijke zetel te Bertem, BTW BE 0888 204 155, biedt haar Klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“AVV”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een gebruiker van deze online website (“Klant”).

 

Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van MOBRIT BV moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door MOBRIT BV aanvaard zijn.

 

De producten worden met de grootst mogelijke nauwkeurigheid beschreven en gepresenteerd. In geval van fouten in de presentatie kan de Verkoper echter niet aansprakelijk worden gesteld voor dit feit. De producten worden aangeboden binnen de grenzen van hun beschikbaarheid.

De prijzen en taksen of belastingen zijn vermeld in de online webwinkel.

 

 

3. Prijs

 

MOBRIT BV behoudt zich het recht om haar prijzen te allen tijde te wijzigen door ze online te publiceren.

 

Alle vermelde prijzen zijn aangegeven in euro's, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. Deze prijzen houden geen rekening met eventuele leveringskosten, die bovendien worden aangegeven en gefactureerd vóór de validatie van de bestelling door de Klant.

 

De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

 

4. Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de online website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden MOBRIT BV niet.  

MOBRIT BV is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. MOBRIT BV is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze Klantendienst.

 

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door MOBRIT BV.

 

MOBRIT BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 

 

5. Online bestellen

 

Producten kunnen besteld worden door op de foto van het gekozen product te klikken en daarna in de gewenste hoeveelheid in het winkelmandje te plaatsen.

Om pralines te bestellen zijn er twee keuzemogelijkheden.

De Klant kan ervoor kiezen om de samenstelling vooraf te laten verzorgen door MOBRIT BV.

Indien de Klant graag zelf zijn/haar doos samenstelt, kan een mailbericht gestuurd worden naar info@xocolata.be.

Er dient rekening gehouden te worden met het feit dat het gewicht een afwijking kan hebben van ongeveer 10 gram.

 

De Klant heeft de keuze uit het volgende assortiment:

 

Samenstelling

 • Witte pralines

 • Melkchocolade pralines

 • Fondant chocolade pralines

 • Ruby pralines

 • Gemengde pralines

 

Alcoholpralines

 • Met alcoholpralines

 • Zonder Alcoholpralines

 

 

 

6. Betalingsmodaliteiten

Als men wenst af te rekenen dient men alle gevraagde contactgegevens door te geven.

Door de bestelling te voltooien en af te rekenen, gaat de Klant uitdrukkelijk akkoord met de Algemene Verkoopsvoorwaarden (AVV).
 

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

 • Contant/Payconiq

 • via bankkaart

 • via Paypal

MOBRIT BV is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

MOBRIT BV is gerechtigd om bestellingen te annuleren ingevolge van extreme weersomstandigheden die het product kunnen schaden.

7. Levering en uitvoering van de overeenkomst

De levering gebeurt pas na bevestiging van betaling door de bank van MOBRIT BV.

 

De producten worden geleverd op het adres dat door de Klant is aangegeven op het online bestelformulier. Bijkomende kosten als gevolg van onvolledige of onjuiste informatie van de Klant zullen aan de Klant in rekening worden gebracht. Om redenen van beschikbaarheid kan een bestelling afhankelijk zijn van meerdere opeenvolgende leveringen aan de Klant.

 

Bestellingen zullen beschermd worden tegen breuk en temperatuurschommelingen en via Bpost geleverd worden.

 

De levering vindt plaats door de Klant gekozen methode, binnen de volgende termijnen en met de volgende verzendkosten in acht genomen:

 

 • Vlaams-Brabant:                              1 tot 2 werkdagen met 5,00 euro verzendkosten

 • Buiten Vlaams-Brabant :              2 tot 5 werkdagen, met 12,5 euro verzendkosten

 

Mits onvoorziene omstandigheden kan deze levertermijn verlengd worden.  

 

Bestellingen kunnen uiteraard ook afgehaald worden tussen 18u00 en 20u00.

 

Voor leveringen van producten op warme dagen met een temperatuur hoger dan 21°C, kan MOBRIT niet aansprakelijk gesteld worden voor de mogelijke schade als gevolg van de te hoge temperatuur. Indien de Klant toch wenst dat MOBRIT de levering verzorgt op deze dagen, moet dit expliciet aangevraagd worden. De Klant draagt hierbij de eindverantwoordelijkheid.  Als alternatief kan de Klant ervoor kiezen om de bestelling  af te halen op het adres van MOBRIT.

 

8. Controle van de bestelling

 

Bij ontvangst van de producten controleert de Klant de goede staat van het geleverde product.

In geval dat één of meer bestelde producten ontbreken of beschadigd zijn,  moet de Klant of de ontvanger MOBRIT BV onmiddellijk op de hoogte houden.

 

 

9. Fout in de levering

 

In geval van een leveringsfout zal de Klant MOBRIT BV hiervan binnen 24 uur  na de leveringsdatum op de hoogte brengen.

Elke klacht die niet binnen de termijn wordt ingediend, kan niet in aanmerking worden genomen en ontslaat MOBRIT BV van elke aansprakelijkheid jegens de Klant.

 

 

10. Eigendomsvoorbehoud

 

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van MOBRIT BV.

 

 

11. Herroepingsrecht

 

Aangezien de goederen die op de webshop aangeboden worden levensmiddelen zijn en een beperkte houdbaarheid hebben kan er geen beroep gedaan worden op het herroepingsrecht.

 

 

12. Klantendienst

 

De Klantendienst van MOBRIT BV is bereikbaar op het telefoonnummer +32 16 53 53 80, via e-mail op info@xocolata.be of per post op het volgende adres Weygenstraat 25, 3060 Bertem.

Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Klachten met betrekking tot de kwaliteit/levering van onze producten kunnen medegedeeld worden binnen 24 uur na ontvangst.

 

 

13. Privacy en gegevensbescherming

 

De verantwoordelijke voor de verwerking binnen MOBRIT BV respecteert de Belgische wet met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens..

 

De persoonsgegevens van de Klant worden door Mommens Nico, zaakvoerder van MOBRIT BV, Weygenstraat 25, 3060 Bertem verwerkt, voor Klantenbeheer als gevolg van uw bestelling/aankoop en voor direct marketing op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien de Klant niet wenst dat MOBRIT BV zijn/haar gegevens verwerkt met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op info@xocolata.be.

 

Via dat adres kan de Klant ook altijd vragen over welke gegevens MOBRIT BV van hem/haar beschikt, ze laten verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als de Klant het niet eens is met de manier waarop MOBRIT BV zijn/haar gegevens verwerkt, kan hij zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

 

 

14. Onafhankelijkheid van de bepalingen

 

Indien één of meer bepalingen van deze AVV onwettig of niet worden verklaard, blijven de overige bepalingen volledig van kracht.

 

De onwettigheid of de gehele of gedeeltelijke ongeldigheid van een bepaling van deze AVV, doet geen afbreuk aan de geldigheid en de toepassing van de andere bepalingen.

 

MOBRIT BV behoudt zich het recht voor om de onwettige of ongeldige bepaling te vervangen door een ander geldige bepaling van gelijke strekking. .

 

 

15. Bewijs

 

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 

 

16. Toepasselijk recht  en bevoegde jurisdictie

 

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden wordt beheerst door het Belgisch recht.

In geval van geschil en bij gebrek aan een minnelijke schikking zal het geschil voorgelegd worden aan de Rechtbank van Leuven.

01CE49B3-5CCD-4372-A266-7D83C989D156.png
bottom of page